Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Ortopedi ve Travmatoloji  

Esra DEMİREL, Kadri YILDIZ, Kenan ÇADIRCI, Eyüp ŞENOCAK
A BENIGN TUMOR MIMICING MALIGNANCY: INFILTRATIVE ANGIOLIPOMA
 
Bu yazıda, 12 yaşında tek, ciltaltı anjiolipom sunulmaktadır. Bu raporla hastalığın klinik, patolojik ve farmakolojik raporları tanımlanmaktadır. Metod: 12 yaşındaki kız çocuğunun sol önkoldaki yumuşak doku tümörü 3 yıldır büyümektedir. Kitle total olarak eksize edildi. Bulgular: Operasyon sonrası ilk vizitte, hasta klinik olarak normaldi. İlk haftada, ikinci haftada, ilk ayda, altıncı ayda, ilk yılda klinik kontrol muayenesi iskelet ve diğer sistemler açısından iyiydi. Sonuçlar: Sunulan hastada üst ekstremitede sol önkolda anjiolipoma bulunmaktadır. Anjiolipomlar, her ne kadar malign tümörleri taklit etse de; gerçekte benign yumuşak doku tümörleridir. Bu tip olgularda yine de erken tanı ve total eksizyon yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anjiolipom, Yumuşak Doku Tümörü, Malignite, Benign

Doi: 10.17372/OTSHD.2016.7.16652

MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN BENİGN BİR TÜMÖR: İNFİLTRATİF ANJİOLİPOM
 
Introduction: In this paper, 12 year old girl were observed with solitary, subcutaneous angiolipomas. This report describes the results of our clinical, pathologic and pharmacologie studies in this patient. Methods: 12 year old girl is presented who have a soft tissue tumor on her left fore-arm that were progressed for three years. The mas was excised totally. Results: At the postoperative first visit, patient was normal clinically. On the first week, second week, first moth, sixth month, first year clinical control examination, there were no recurrence of tumor neither on the operation areas nor on the other body regions. Conclussions: This presented patient have a angiolipoma of the fore-arm on the upper extremity. Although angiolipomas mimic the malignant tumors by the infiltravtive progress; in fact they are benign soft tissue tumors. In any case of this disease; early diagnosis, total surgical excision must be applied for these patients.

Keywords: Angiolipoma, Soft Tissue Tumor, Malinancy, Benign

Doi: 10.17372/OTSHD.2016.7.16652

Tam Metin