Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Spor Bilimleri  

Selin BAİKOĞLU, Mehmet HOCAOĞLU
BAĞIL YAŞ ETKİSİNİN MOTORİK PERFORMANSA OLAN ETKİSİNE GÖRE GENÇ BASKETBOLCULARIN TAKIMA SEÇİLME DURUMLARI
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı genç basketbolcuların takıma seçiminde Bağıl Yaş Etkisinin motorik performanslarına olan etkisinin araştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmanın denek grubunu basketbol takımında yer alan 15 yaşında 20 sağlıklı erkek basketbolcu oluşturmaktadır. Bu sporcular doğum aylarına göre iki ayrı gruba ayrılmıştır. Ocak ve Haziran ayları arasında doğan 10 sporcu birinci grubumuzu oluştururken, Temmuz ve Aralık aylarında doğan 10 sporcuda ikinci grubumuzu oluşturmaktadır. Her iki gruptaki basketbolcuların verilerini toplayabilmek için dikey sıçrama, durarak uzun atlama, 10 m. ve 20 metre sürat koşuları ve otur-eriş esneklik testleri uygulanmıştır.Bulgular: Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile analiz edilmiş ve normal dağılım gösterdiği anlaşılmıştır (p<0,05). Verilerin analizinde Sporcuların boy, yaş ve ağırlıklarının ortalamalarını belirleyebilmek için betimsel istatistikler ve bağımsız t testinden faydalanılmıştır. Yılın ilk yarısında doğan (birinci grup) basketbolcuların yapılan test sonuçlarındaki ortalama değerleri yılın ikinci yarısında doğan (ikinci grup) basketbolculara göre daha iyi sonuçlar vermiştir (p<0,05). Gruplar arasında yapılan otur-eriş esneklik testinde ise yılın ikinci yarısında doğan sporcuların yılın ilk yarısında doğan sporculara göre daha iyi sonuç çıkarmalarına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05).Sonuç: Sonuç olarak, ergenlik dönemindeki sporcularda fizyolojik ve fiziksel parametrelerin erken olgunluk göstermesi ve dolayısıyla daha gelişmiş motorik performans BYE’ni ortaya çıkarmaktadır ve başarılı basketbol oyuncularının seçiminde önemli rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağıl Yaş Etkisi, Basketbol, Fiziksel Gelişim

Doi: 10.17372/OTSHD.2017.3.4

THE STATUS OF SELECTION OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS IN A TEAM ACCORDING TO THE IMPACT OF THE RELATIVE AGE EFFECT ON MOTORIC PERFORMANCE
 
Aim:The aim of this study is to investigate the status of selection of young basketball players in a team according to the impact of the Relative Age Effect on motoric performance.Method:The experimental group of the study consisted of twenty fifteen-year-old healthy male basketball players. The study sample was categorized into two groups based on birth month. The first group included 10 players born between January and June, and the second group consisted of 10 players who were born between July and December. The descriptive analysis method was used to determine the height, age and weight averages of the participants. With the aim of collecting data from both groups, vertical takeoff, steady long jumping, 10 and 20 meter sprints and sit-reach tests were applied. Results: Whether the data displayed a normal distribution was checked using the Shapiro-Wilk test, and following the analysis, a normal distribution was revealed (p<0.05). Then, an independent t test was applied. The average values of the basketball players born in the first half of the year (the 1st group) were seen to be better than those born in the second half of the year (p<0.05). Although the results of the sit & reach tests were in favor of the second group, these differences were not statistically significant (p>0.05).Conclusion:Consequently, early maturity of physiological and physical parameters, thus, the enhanced motoric performance of the adolescent athletes gives RAE, and it plays an important role in selecting successful basketball players.

Keywords: Relative Age Effect, Basketball, Physical Development

Doi: 10.17372/OTSHD.2017.3.4

Tam Metin