Yıl:2016   Sayı: 7   Alan:  

Selvinaz SAÇAN
ÇOCUK GELİŞİMİNDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ
 
Akademik çalışma ve başarı beklentisi ile şekillenen gündelik yaşam çocukların oyun oynama fırsatları ile fiziksel aktivitelere ayırdıkları zamanı azaltmaktadır. Bunun yanında kentleşme, göç ve nüfus artışı gibi faktörler de çocukların açık alandaki oyun imkanlarını olumsuz etkilemekte, çocukların zamanlarının çoğunluğunu kapalı ortamlarda geçirmelerine neden olmaktadır. Okulöncesi dönem ve ilkokul yılları temel hareket becerilerinin gelişiminde son derece önemli yıllardır. Bu dönemlerde çocukların hareket becerilerini geliştirebileceği; ortama, zamana ve çocukları yönlendirebilecek rehbere ihtiyaçları vardır. Hareket becerileri kazanmak her ne kadar genetik yapı ile ilişkili olsa da yapılan araştırmalar, eğitimin bu beceriler üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu öne sürmektedir. Fiziksel aktiviteler yoluyla çocuğun dolaşım, solunum, sindirim ve boşaltım sistemleri daha düzenli çalışacak, vücutta kan akışı ve dokulara giden besin ve oksijen miktarı da artacaktır. Hareket halinde çocuğun öğrenmesi daha kolay ve etkili olacak; çocuk kendi vücudunu ve bölümlerini tanıyacak, dil gelişimi olumlu yönde etkilenecektir. Objelerin renk, büyüklük, şekil, boyut ve yapısının farkına varacak, benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilecek, fiziksel aktivite sırasında yapılan sayma, ölçme, karşılaştırma oyunları ile matematiksel becerileri gelişecektir. İlköğretim döneminde sportif faaliyete katılan ve düzenli olarak fiziksel aktivitelere devam eden çocukların okul başarılarında, fiziksel ve sosyal davranışlarında olumlu değişimlerin olduğu bildirilmektedir. Çocuklar, yaşam tarzlarını anne babalarını örnek alarak oluştururlar. Bu nedenle anne babaların da çocukların sağlığı ve gelişimi açısından sportif aktivitelerin önemi konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır. Çocukların hareket gelişimlerini destekleyici programların hazırlanması kadar bunları çocuklara kazandıracak öğretmenlerin olması da son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Gelişim, Hareket, Fiziksel Aktivite

Doi: 10.17372/OTSHD.2016.7.16651

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY IN CHILD DEVELOPMENT
 
Daily life which is shaped with the expectation of academic study and success decreases the time which children spare for physical activities and opportunity of playing games. In addition to factors such as urbanization, migration and population increase also effect the opportunity of playing outside of the children negatively and it causes that the children spend most of their time indoor environments. Preschool and primary school periods are highly important years in the development of fundamental movement skills. Environment, time which the children can improve their fundamental movement skills and a consultant who will guide the children in this periods are needed. Although gaining movement skills is connected with genetic structure, research which have been conducted shows that education has positive effects on these skills. Circulatory, respiratory, digestive and urinary systems of the child will also work more regularly and blood flow in the body and oxygen and nutrition content which go tissues will also increase through physical activities, too. Learning of the child will be easier and more effective in movement, child will learn his own body and its parts, language development will be effected positively. He will be aware of the color, size, shape and structure of the objects and he will recognize similarities and differences, mathematical skills will also improve with numeration, measuring, comparison games during physical activity. It has been stated that there are positive changes in school success, physical and social behaviours of the children who attend sport activities in primary school period and continue to physical activities regularly. Children create their life style by taking their parents as an example. For this reason, it is important to parents must be informed about the importance of the sportive activities in terms of health and development of their children. It is very important not only to prepare programs which will support movement development of the children but also the existence of the teacher who will teach them to the children.

Keywords: Child, Development, Movement, Physical Activity

Doi: 10.17372/OTSHD.2016.7.16651

Tam Metin