Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Fizyoterapi  

Arzu ERDEN, Filiz ALTUĞ, Asiye MALKOÇ, Ayşegül AKGÜL KOCABAL
DİZ OSTEOARTRİTLİ BİREYLERDE KİNEZYOFOBİ, AĞRI ŞİDDETİ, ANKSİYETE-DEPRESYON DURUMU VE YAŞAM KALİTESİNİN AMELİYAT ÖNCESİ DÖNEMDE İNCELENMESİ
 
Bu çalışma ortopedik cerrahi planlanan diz osteoartritli olgularda kinezyofobi, ağrı, anksiyete-depresyon ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelenmek amacıyla planlandı. Çalışma diz osteoartriti nedeniyle ameliyat olması planlanan 80 (K:71- E:9) olgu (50-80 yaş) üzerinde gerçekleştirildi. Ağrı durumu Görsel Ağrı Skalası ile, anksiyete-depresyon durumu Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADÖ) ile, kinezyofobi durumu Tampa Kinezyofobi Anketi Kısa Formu (TKÖ-11) ile ve yaşam kalitesi Kısa Form-12 (SF-12) Yaşam Kalite Anketi ile değerlendirildi. Katılımcıların yaş ortalaması 65.31±8.19 yıldı. Kinezyofobi ile anksiyete ve depresyon durumları arasında pozitif yönlü bir ilişki bulundu (p<0.05). Kinezyofobi ile SF-12 alt boyutlarından fiziksel durumun kısıtladığı rol, ruhsal iyilik durumu, ağrı, genel sağlık durumu ve enerji-bitkinlik düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki bulundu (p<0.05). Çalışmanın sonuçlarına göre, diz osteoartritli olgularda kinezyofobi yaşam kalitesini ve anksiyete-depresyon durumunu olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kinezyofobi, Yaşam Kalitesi, Osteoartrit

Doi: 10.17372/OTSHD.2016.7.16650

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN KINESIOPHOBIA, PAIN, ANXIETY-DEPRESSION STATUS AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WİTH KNEE OSTEOARTHRITIS BEFORE SURGERY
 
The aim of our study is to examine the relationship between kinesiophobia, pain, anxiety-depression and quality of life in patients with knee osteoarthritis before surgery. In this study, we assessed 80 patients (F:71- M:9) with knee osteoarthritis (50-80 years). We used Visual Analog Scale for pain intensity, Tampa Kinesiophobia Scale (TKS-11) for perception of kinesiophobia, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) for anxiety status and Short Form-12 (SF-12) Quality of life Questionnaire were used to evaluate to quality of life. The mean age of the patients is 65.31±8.19 years. There was positive correlation between the kinesiophobia and anxiety-depression status (p<0.05). Kinesiophobia were highly negative correlated with subscale of SF-12 in general health, energy, pain, emotional role, physical functioning role limitations. (p<0.05). Kinesiophobia adversely affect the quality of life and depression-anxiety status in patients with knee osteoarthritis.

Keywords: Kinesiophobia, Quality of Life, Osteoarthritis

Doi: 10.17372/OTSHD.2016.7.16650

Tam Metin