Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Sporcu Sağlığı  

Emrah ATAY, Erkan ÇETİNKAYA, Halil TANIR, Fatih ÇATIKKAŞ
GENÇ HENTBOLCULARDA GÖRÜLEN SPOR SAKATLIKLARI
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı genç hentbolcularda sıklıkla görülen spor sakatlıklarının, bu sakatlıkların meydana geldiği vücut bölgelerinin, sakatlıkların türünün ve şiddetinin belirlenmesidir. Yöntem: Çalışmaya yaşları 14.4±1.01 yıl, boyları 175.61±8.88cm, ağırlıkları 67.16±12.21kg olan 103’ü (%66.5) erkek, 52’si kadın (%33.5) toplam 155 hentbolcu katılmıştır. Sporcularda meydana gelen spor sakatlıklarının belirlenmesinde Kas-İskelet Sistemi Anketi kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler frekans ve yüzde alınarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Sporcular en fazla ayak-ayak bileği, diz, omuz ve bel bölgelerinden (%21.3, %16.8, %12.2, %11.6 sırasıyla) sakatlanmaktadırlar. Ortaya çıkan bu sakatlıkların %22.3’ü sağlık kuruluşlarında tedavi gerektirirken, %14.3’ü hastanelerde yatarak tedaviyi gerektirmekteydi. Sonuç: Müsabaka ortamında meydana gelen sakatlık oranı antrenmanda meydana gelen sakatlıkların oranından daha fazladır. Omuz, bel ve diz bölgelerinde daha çok zorlanma türünde sakatlıklar meydana gelirken, ayak-ayak bileği bölgesinde burkulma türünde sakatlıklar meydana gelmektedir. Hentbol oyununda meydana gelen sakatlıkları önlemek için sakatlığın en fazla olduğu vücut bölgelerine yönelik kuvvet egzersizlerine önem verilmelidir. Denge, esneklik, sıçrama, düşüş, içeri kat etme, aldatma gibi hentbol oyunu ile karakterize edilmiş çalışmaların sakatlanma riskini azaltacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Kas-İskelet Sistemi, Spor Sakatlıkları

Doi: 10.17372/OTSHD.2017.3.3

INJURIES OBSERVED AMONG YOUNG HANDBALL PLAYERS
 
Aim: The purpose of the present research is investigating the sport injuries observed among young handball players and the body parts where these injuries are seen and the types and severity of injuries. Method: In the present research, 103 (66.5%) male, 52 (33.5%) female the total of 155 handball players of age 14.4±1.01 years, 175.61±8.88cm height and 67.16±12.21kg weight. Musculoskeletal System Questionnaire was utilized to define the injuries athletes have. Collected data were analysed by frequencies and percentages. Results: Athletes have most injuries on foot-ankle, knee, shoulder and waist areas (respectively 21.3%, 16.8%, 12.2%, 11.6%). Of these injuries, 22.3% require treatment at health care centres, while 14.3% require hospitalised treatment. The rate of injuries that occur during competitions is higher than those occur during training. The types of injuries that occur on shoulder, waist and knee areas are mostly strains, while injuries on foot-ankle area are mostly sprains. Conclusion: In order to prevent injuries that occur in handball games, strength exercises should be done for body parts that receive injuries most. It is believed that trainings characterized with handball game, such as flexibility, jump-fall, blitz and fake may decrease the risk of injury.

Keywords: Handball, Musculoskeletal System, Sport Injuries

Doi: 10.17372/OTSHD.2017.3.3

Tam Metin