Yıl:2016   Sayı: 8   Alan: Sporcu Sağlığı  

ALİ SerdarYÜCEL, Özgür KARATAŞ, Serdar ORHAN, Cumali YAVUZ
HENTBOL OYUNCULARININ DOPİNG VE ERGOJENİK YARDIM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı; Türkiye’deki üst düzey hentbol takımlarında mücadele eden sporcuların (Süper lig, 1. Lig ve 2.Lig) doping ve ergojenik yardım hakkındaki görüşleri ve bilgi düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Yöntem: Araştırma Süper lig, 1. Lig ve 2. Lig’de yer alan 65 takım içerisinden rasgele yöntemle belirlenmiş 483 sporcu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan anket daha önceden farklı bir çalışmada kullanılmış olup, güvenirliliği sağ¬lanmış bir ankettir. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,945 değeri elde edilmiştir. Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Jonckheere terpstra, t-testi analizi, Varyans analizi (ANOVA), Kruskall Wallis ve Man Whitney uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma sonucuna göre cinsiyete göre doping kullanımına yönelik tutumlarının aynı olduğu görülmektedir. Yaş değişkenine göre Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme ve Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri yaşa göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 22-27 grubuna aittir. Eğitim değişkenine göre Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme ve Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri eğitime göre farklılaşmaktadır. Gelir durumuna göre Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri gelire göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 1000-1500 grubuna aittir. Spor süresi değişkenine göre Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler spor süresine göre farklılaşmaktadır. Sonuç: Çalışma sonunda, katılımcıların sporda doping kullanımı tercih etme görüşlerinin; yaş ve eğitim, sporda doping hakkındaki bilgi düzeylerinin; yaş, eğitim, gelir, spor süresi, oynanan lige, sporda doping kullanım konusundaki görüşlerinin; eğitim, spor süresi, oynanan lige, sporcuyu dopinge yönlendiren sebeplere ilişkin görüşlerinin; spor süresi, sporcuların ergojenik yardım bilgi düzeylerinin ise lisansa göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Doping, Ergojenik Yardım, Sporcu, Lig

Doi: 10.17372/OTSHD.2016.8.2

ANALYSIS ON THE OPINIONS OF HANDBALL PLAYERS REGARDING DOPING AND ERGOGENIC AID IN TERMS OF SOME VARIABLES
 
Objective: The purpose of this research is to analyze the opinions and knowledge level of the athletes playing in top-level handball teams in Turkey (Super League, First League and Second League) regarding doping and ergogenic aid in terms of different variables. Method: The research was conducted on a total of randomly selected 483 athletes within 65 teams ranking among Super League, First League and Second League. The questionnaires used in this study were previously used in another study and its reliability was ensured. 0.945 was ensured as the Cronbach’s Alpha coefficient. Descriptive statistics, reliability analysis, Factor analysis, Jonckheere terpstra, t-test analysis, Variance analysis (ANOVA), Kruskall Wallis and Man Whitney were applied within the scope of the analysis. Results: The attitudes regarding use of doping by sex are observed to be the same. Preferring Doping in Sports, Knowledge Levels on Doping in Sports differ by the age variable. The highest average belongs to 22-27 age group. Preferring Doping in Sports and Knowledge Levels on Doping in Sports differ by the variable of education. Regarding the income level, Knowledge Levels on Doping in Sports differ by income. The highest average belongs to the group of 1000-1500. Knowledge Levels on Doping in Sports and Reasons Directing Athletes to Doping differ by the duration of doing sports. Conclusion: At the ends of the study, it has been concluded that the opinions of the participants concerning use of doping differ by age and education; their knowledge level in sports differs by, age, education, income, duration of sports, the league played; their opinions on use of doping in sports differ by education, duration of sports, the league played; their opinions on the reasons directing the athlete towards doping differ by the duration of sports; the ergogenic aid knowledge level of athletes differ by license.

Keywords: Handball, Doping, Ergogenic Aid, Athlete, League

Doi: 10.17372/OTSHD.2016.8.2

Tam Metin