Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Spor Bilimleri  

Mustafa ŞAHİN
KADIN BASKETBOLCULARDA ATLETİK PERFORMANS VE FONKSİYONEL HAREKET ANALİZİNİN OYUN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmada, elit düzeydeki kadın basketbol oyuncularında atletik performans ve Fonksiyonel Hareket Taramasının (FMS) müsabaka istatistiklerine etkisi incelenmiştir. Yöntem: Araştırma Türkiye Basketbol Federasyonu kadınlar süper lig ve 1. Lig takımlarında oynayan toplam 36 sporcu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada basketbolcu kadınların yaş, boy uzunluğu, dikey sıçrama, 10-20m. sürat, dayanıklılık, çeviklik, FMS bileşenleri ile müsabaka parametrelerinden maç sayısı, oyunda kalma süresi, sayı, asist, ribaunt ve serbest atış yüzde ortalamaları incelenmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS 21.0 programı ile yapılmış, sporcuların oynadıkları lige göre karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Performans ve FMS bileşenlerinin müsabaka verileri ile ilişkisi Pearson korelasyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Süper lig oyuncularının FMS toplam skor ortalaması 13,80 iken, 1. Lig sporcuların toplam puan ortalaması 14,43 puandır. Lig farkına göre dikey sıçrama, süper lig sporcuları lehine farklı iken (p<0,05), diğer parametrelerde fark yoktur (p>0,05). FMS ve performans özelliklerin müsabaka verileriyle ilişkisi incelendiğinde, oynama süresi, atılan sayı, serbest dikey sıçrama, eller belde sıçrama ve sağ ayak sıçrama ile pozitif ilişkili iken, sol ayak sıçraması iyi olanlarında daha fazla asist yaptığı görülmüştür. Toplam FMS skoru ve asimetriler toplamının sayı ve ribaunt özelliği ile negatif ilişkili olduğu, asimetriler toplamının maç oynama sayısıyla da negatif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Performans özellikleri iyi olan sporcuların müsabaka verimliliği daha yüksek iken, hareket analizi skorları müsabaka verimliliğiyle negatif ilişkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Basketbol, Maç Analizi, Performans, Fonksiyonel Hareket Değerlendirmesi

Doi: 10.17372/OTSHD.2017.3.2

ATHLETIC PERFORMANCE AND FUNCTIONAL MOVEMENT ANALYSIS’S EFFECT ON GAME EFFICIENCY IN FEMALE BASKETBALL PLAYERS
 
Aim: The aim of this study is to examine the effects of athletic performance and Functional Movement Screening (FMS) on competition statistics in elite women basketball players at the elite level. Method: Age, height, vertical jumping, 10-20m. speed, endurance, agility, and FMS components and the number of matches, number of points, assists, rebounds and free throw percentages of the competition parameters were examined in the study. Statistical analysis of the study was done with SPSS 21.0 program; Mann Whitney U test was applied in comparison with the league where the athletes play. Performance and correlation of FMS components with competition data were analyzed by Pearson correlation analysis. Results: While the FMS total score average of super league players is 13.80, the average score of league 1 athletes is 14.43. According to the league difference, the vertical jump was different in favor of super league athletes (p <0,05) and there was no difference in other parameters (p> 0,05). When the relationship between FMS and performance characteristics is analyzed, it is seen that playing time is positively correlated with the score, free jumping, jumping while hands are in the waist, and right foot jump, while those with good left foot jump have more assists. The total FMS score and the sum of asymmetries were found to be negatively related to the number and rebound characteristics, and the sum of asymmetries was found to be negatively related to the number of match plays. Conclusion: As a result, it can be said that the performance scores of the athletes with good performance characteristics are higher than the competition efficiency, while the scores of the movement analysis is negatively related to the competition efficiency.

Keywords: Woman, Basketball, Match Analysis, Functional Movement Screen, Performance,

Doi: 10.17372/OTSHD.2017.3.2

Tam Metin