Yıl:2016   Sayı: 8   Alan: Spor Hekimliği  

Bernard TAHİRBEGOLLİ, Şensu DİNÇER, Sertaç YAKAL, Ömer BATIN GÖZÜBÜYÜK, Safinaz YILDIZ
SPOR HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN SPORCU OLMAYAN BİREYLERİN ŞİKAYETLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Son yıllarda ülkemizde “Spor Hekimliği” branşının tanınırlığının gelişim hızına paralel olarak spor hekimliği kliniklerine başvuran sporcuların yanı sıra sporcu olmayan bireylerin başvuru sayısının da önemli oranda arttığı gözlenmektedir. Çalışmamızda İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı polikliniğine başvuran sporcu olmayan bireylerin kas iskelet sistemine yönelik sağlık sorunlarının sıklığını ve özelliklerini incelemeyi amaçladık. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini bir üniversite hastanesinin spor hekimliği polikliniğine bir 1 Temmuz 2014-31 Haziran 2015 arasındaki bir yıllık dönem yıl içinde başvuran sporcu olmayan hastalar oluşturmaktadır. Çalışmada toplamda 744 sporcu olmayan bireyin başvurusu incelendi. Bulgular: Başvuranların 354’ü (%47,6) kadın ve 390’ı (%52,4) erkek idi. Polikliniğe başvuran kadınlar, erkeklere göre daha ileri yaşta ve daha düşük vücut kitle indeksine (VKİ) sahip idi (p<0,05). Diğer aylara göre en çok başvuru Nisan (n_=81) ayında gerçekleşti (p=0,020). En fazla başvuruya neden olan şikayet bölgesinin %40,3 ile diz ve dizde en sık tanısal nedenin %34,33 ile patellofemoral ağrı sendromu olduğu görüldü. Sonuç: Çalışmamızda spor hekimliği polikliniğine başvuran sporcu olmayan bireylerde alt ekstremite problemlerinin ön planda olduğu ve en çok saptanan sağlık sorununun patellofemoral ağrı sendromu olduğu görüldü. Sporcu olmayan bireylerin spor hekimliği polikliniğine başvurmalarına neden olan sağlık sorunlarının profilinin ortaya konması için daha geniş katılımlı ve daha uzun süreyi kapsayan çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Spor Hekimliği, Poliklinik, Başvuru Nedeni, Patellofemoral Ağrı Sendromu

Doi: 10.17372/OTSHD.2016.8.1

NON-ATHLETE PRESENTATION CHARACTERISTICS AT SPORTS MEDICINE DEPARTMENT
 
Aim: The increasing popularity of ‘Sports Medicine’ branch among other medical specialties have led the athletic and as well non-athletic population to admit to sports medicine clinics substantially. We aimed to investigate the musculoskeletal complaints and determine their properties of the non-athletic population admitted to Istanbul Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine. Method: The population of the study consisted of patients admitted to university clinic in a year period. In total, 744 non-athletic admittance were evaluated in a descriptive study design. Results: There were 390 males (52.4 %) and 354 females (47.6 %). The females were older than males and had less body mass index (BMI) (p<0.05). April was the most crowded month among others with 81 admissions (p=0.02). The most common area of complaint was the knee (40.3%) with the diagnosis of patellofemoral pain syndrome (34.33%). Conclusion: The lower extremity was the most common area of complaint and the patellofemoral pain was the most common diagnosis in non-athletic population. More comprehensive and longer duration research are needed in order to outline the profile of complaints of non-athletic population who admitted to sports medicine department.

Keywords: Sports Medicine, Clinic Admission, Patellofemoral Ağrı Sendromu

Doi: 10.17372/OTSHD.2016.8.1

Tam Metin