Yıl:2016   Sayı: 8   Alan: Sporcu Sağlığı  

Baha Engin ÇELİKEL, Süreyya Yonca SEZER, Ercan GÜR, Mustafa KARADAĞ
SPORCU SAKATLANMALARI SONRASI FİZİKSEL REHABİLİTASYON SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİİRİLMESİ
 
Giriş: Sporun dünyada toplumsal bir olgu olarak önemi her geçen gün artarken spor ortamlarında bireysel ve çevresel etkenler sonucunda sporcu sakatlıkları da sıklıkla görülebilmektedir. Dünyada en sık görülen sporcu sakatlıkları arasında menisküs, pubis ve tendon ile ön çapraz bağ sakatlanmalarının yer aldığını söyleyebiliriz. Bu sakatlıkların teşhis ve tedavi sürecide sporcular açısından önem arz etmektedir. Tedavi süreci sakatlanmaya bağlı olarak konservatif (sıcak-soğuk uygulama, ilaçlar, dinlenme vb.) olarak ya da gerek duyulduğunda cerrahi yollarla yapılmaktadır. Sporcular yapılan tedavilerin daha iyi sonuç vermesi ve spora daha çabuk dönebilmesi adına çeşitli rehabilitasyon süreçlerine tabi tutulmaktadırlar. Bu rehabilitasyon süreçleri çok uzun sürebilmektedir. Bu süreçlerin azaltılabilmesi ve sporcuların hızlı bir şekilde spor ortamına dönmelerinde tanı, teşhis ve rehabilitasyon süreçleri çok önemlidir. Amaç ve Yöntem: Bu çalışmada sporcuların sıklıkla karşılaşabildikleri bazı sakatlık durumları, tedavi ve sakatlık sonrası rehabilitasyon süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma da literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Menisküs tedavisi egzersizlerle tedavi edilebildiği gibi cerrahi müdahele gerektirerek tedavi edilebilmektedir. Genellikle 1,5 ayda rehabilitasyon süreci sonunda spora dönüş sağlanabildiği bilinmektedir. Pubis ve tendon sakatlıkları yine genellikle egzersizlerle ve cerrahi operasyonla tedavi edilebilmekte rehabilitasyon süreci çok uzun sürmekte ve sporcu yaklaşık 9 ay içerisinde spora dönebilmektedir. Ön çapraz bağ günümüzde en yaygın görülen sakatlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sakatlığın iyileşmesi için sadece cerrahi tedavi uygulanması gerekmektedir. Bu sakatlıkta uzun rehabilitasyon sonucu genellikle 6 ay sonra spora kesin dönüş yapılabilmektedir. Sonuç: Sonuç olarak spor yaralanmaları sonrasında doğru tanı ve teşhis sonrası tedavi sürecinde uygun rehabilitasyon uygulamaları ile sporcuların en kısa sürede spor ortamına dönmelerinin sağlanması sporcuların spor hayatı ve kariyeri için çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Spor yaralanmaları, Tedavi, Menisküs, Aşil tendonu, Rehabilitasyon

Doi: 10.17372/OTSHD.2016.8.3

ANALYSIS ON PHYSICAL REHABILITATION PROCESSES AFTER ATHLETES’ INJURIES
 
Introduction: As the importance of sports in the world as a social phenomenon increases day by day, athletic injuries are also frequently observed as a result of individual and environmental factors in sports environment. We can say that meniscus, pubis and tendon injuries and anterior cruciate ligament injuries are among the most common athletic injuries in the world. Diagnosis and treatment process of these injuries is also important for the athletes. The treatment process is performed conservatively (hot-cold application, medications, rest etc.) or surgically if needed. Athletes are subjected to a variety of rehabilitation processes in order to make treatment more effective and to return doing sports more quickly. These rehabilitation processes can be very long. Diagnosis and rehabilitation processes are very important in order to reduce these processes and to provide athletes to go back to sports quickly. Aim and Method: The purpose of this study is to evaluate some injuries experienced by athletes, treatment and post-injury rehabilitation processes. The literature survey method has been used in the study. Results: Meniscus can be treated with exercises or with surgical intervention. It is known that after 1.5 months of rehabilitation process, it is possible to return to the sports. Pubis and tendon injuries can be treated with exercises or with surgical intervention, rehabilitation process takes so long and the athlete can go back to sports within 9 months approximately. The injuries of anterior cruciate ligament are the most common disability today. Only surgical treatment is required to heal this injury. After a long rehabilitation process in this injury, athletes can generally go back to sports after 6 months. Conclusion: As a result, it is very important for the athletes’ sports life and career to ensure their return to the sports environment as soon as possible with the proper rehabilitation practices following the correct diagnosis of sports injuries.

Keywords: Sports injuries, Treatment, Meniscus, Achilles tendon, Rehabilitation

Doi: 10.17372/OTSHD.2016.8.3

Tam Metin